กลับ
Tax Address (ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี)
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน