ประวัติ Voucher
วันที่สมาชิกเข้า/ออกคงเหลือTypeหมายเหตุ
โอน Voucher
รหัสสมาชิก
Status :
ยอดที่โอน
VP Hold :
รหัสสมาชิก
Status :
ยอดที่โอน
VP Hold :
ชื่อ Sub Member
รหัสผู้แนะนำ
Status :
รหัสอัพไลน์  Auto
Status :
ยอดที่โอน
ประวัติโอน VP
วันที่สมาชิกเข้า/ออกคงเหลือTypeหมายเหตุ